Concurs recrutare 2017

 

A N U N Ț

 

Comuna Săvădisla cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează  concurs   pentru ocuparea  a trei funcţii publice de execuţie vacante:

-          consilier clasa I, grad profesional debutant - compartimentul agricol, fond funciar, administrativ

-          consilier juridic clasa I, grad profesional principal - compartimentul juridic, contencios administrativ

-          consilier clasa I, grad profesional superior - compartimentul urbanism, achiziții publice, investiții

Probele stabilite pentru concurs :

- selecția dosarelor de concurs

- proba scrisă

- interviul

             Concursul se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:

-          perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 14.11.2017- 04.12.2017

-          Proba scrisă: 14.12.2017, ora 12,00

    Condiţii de participare:

1.       condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999

2.       condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

-    consilier clasa I, grad profesional debutant - compartimentul agricol, fond funciar, administrativ : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in unul din urmatoarele domenii : a. măsurători terestre  și cadastru ;  b.     agricultură ; c.horticultură ; d.silvicultură ;

-    consilier juridic clasa I, grad profesional principal - compartimentul juridic, contencios administrativ : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii juridice, domeniul drept.

-    consilier clasa I, grad profesional superior - compartimentul urbanism, achiziții publice, investiții : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii : construcţii civile, industriale şi agricole sau arhitectură.

     - vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:   

                  -    consilier clasa I, grad profesional debutant - 0 ani

-      consilier juridic clasa I, grad profesional principal - minim 5 ani 

-      consilier clasa I, grad profesional superior - minim 9 ani

 

  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49, alin. (1)  din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea  şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi depuse la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: Marian Ramona-Bianca, Secretar.

            Atribuții prevăzute în fișa postului:

 

Consilier clasa I, grad profesional debutant - compartimentul agricol, fond funciar, administrativ: înregistrare cereri, documente legate de fondul funciar, petiții, cereri de copii din dosare, ținerea evidenței dosarelor soluționate, nesoluționate sau în litigiu, pregătirea dosarelor și documentelor pentru ședințele de fond funciar, participarea la măsurătorile din teren ale terenurilor care fac obiectul dosarelor de fond funciar alaturi de inspectorul de specialitate din compartiment, întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie.

 

Consilier juridic clasa I, grad profesional principal - compartimentul juridic, contencios administrativ: acordă asistenţă de specialitate comisiilor de specialitate ale consiliului local; acordă asistenţă juridică personalului angajat în aparatul de specialitate al primarului pe probleme legate de activitatea specifică a acestora; participă la şedinţele comisiilor de fond funciar, de retrocedare a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 1945-1989, de licitaţii şi achiziţii publice; soluţionează în termenele prevăzute de lege petiţiile repartizate de conducerea primăriei, comunicând răspunsurile compartimentului Secretar; participă la buna desfăşurare a audienţelor, urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate şi comunică modul lor de soluţionare; reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, precum şi a altor autorităţi jurisdicţionale, ține evidența la zi a litigiilor in care este implicata Primaria precum și a stadiului cauzelor.

 

Consilier clasa I, grad profesional superior - compartimentul urbanism, achiziții publice, investiții: gestionarea Planului Urbanistic General al comunei,intocmirea derapoarte si informari catre consiliul local privind PUG ,prezentarea si promovarea documentatiilor de PUZ,PUD pentru aprobare, intocmirea,evidenta si eliberarea cetificatelor de urbanism, autorizatii de construire , avize  privind cladiri,firme ,reclame publicitare,arhivarea si pastrarea docu-mentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, inaintarea documentatiilor la CJ Cluj pentru avizare si emiterea acordului unic, urmarirea realizarii lucrarilor autorizate ,verificarea in teren a acestora , intocmirea rapoartelor pe linie de urbanism si prezentarea lor consiliului local,colaborarea  cu celalate  compartimente(contabilitate, fond funciar ) pentru aplicarea legii in domeniul urbanismului ,verificarea sesizarilor privind disciplina in constructii, prevenirea  indisciplinei in constructii.

 

Bibliografie concurs:

 

Consilier clasa I, grad profesional debutant:

  1. Constituția României,
  2. Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
  4. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
  5. Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  6. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
  7. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997                            
  8.  Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
  9. Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005      

 

Consilier juridic clasa I, grad profesional principal:

a.       Constituția României,

b.      Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

c.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,

d.      Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,

e.       Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

f.       Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

g.      Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

h.      Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 

Consilier clasa I, grad profesional superior:

a.       Constituția României, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,

c.        Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

d.       Legea nr. 50/1991, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

e.       Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordin ministerul dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009,

f.       Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii.

 

Legislatia trebuie consultata in forma actualizata.

 

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa contactați Primaria Savadisla, Str. Principala nr. 35, localitatea Savadisla, comuna Savadisla, judetul Cluj, telefon 0264.374275, secretar, Marian Ramona-Bianca.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi